صفحه کلیدواژه سایت دفترنماینده ولی فقیه در استان البرز شامل واژگان و موضوعاتی است که محصولات تولیدی این سایت بر اساس آن طبقهبندی شده است. این صفحه به منظور دسترسی "هوشمند" در "سریعترین زمان" و با "دقت بالا" به تولیدات سایت دفترنماینده ولی فقیه در استان البرز ایجاد شده است. کلیدواژه به کاربران این امکان را میدهد تا در یک موضوع خاص تمام تولیدات سایت دفترنماینده ولی فقیه در استان البرز را در یک صفحه و به صورت دستهبندی شده براساس نوع محتوای تولیدی ببینند. به عبارت دیگر اگر کسی در موضوعی در دایره واژگان سایت دفترنماینده ولی فقیه در استان البرز، در جستجوی محتوای مناسب بود؛ با ورود به این صفحه و انتخاب موضوع موردنظر، به محتوای دلخواه دسترسی پیدا میکند.